สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
บริการของบริษัท
บริการด้านภาษีอากร
จดทะเบียนนิติบุคคล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริการจัดทำบัญชี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริการฝึกอบรมสัมมนา
บริการบัญชีบริหาร (วิเคราะห์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานที่ให้บริการ
จัดทำและนำยื่นภาษีให้ เช่น ภงด .1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30 , ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)
ขอรับเอกสารในการจัดทำบัญชี ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
จัดทำประมาณการกลางปี (คิดค่าบริการจัดทำ 1,000.- บาท)
ปิดงบสิ้นปี จัดทำงบการเงิน ยื่น ภงด. 50 ที่กรมสรรพากร และยื่น สบช. 3 ที่กระทรวงพาณิชย์
ถ้าต้องการให้ทำงบรายเดือน คิดค่าบริการเพิ่ม 450.- บาท/เดือน
การบริการตรวจสอบบัญชี
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อให้เสนอข้อสังเกต และเป็นแนวทางต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึง
ข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

รูปแบบการตรวจสอบบัญชี
เป็นการตรวจสอบงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากรกำหนด
โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี
ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

แนะนำและเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร
การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตใน
บางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการ ควบคุม
ภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
บริการยื่นงบการเงิน
พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดประกอบในการยื่นงบการเงิน ตามกำหนด ได้แก่ สบช.3,
สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
เอกสารที่ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียม ในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

1. ชื่อนิติบุคคล
ควรจะเตรียมชื่อที่ต้องการนำมาจดเป็นบริษัทฯ หรือห้างของเรา อย่างน้อย 3 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก
ชื่อที่ชอบที่สุด ดีที่สุด เป็นชื่อแรกในรายการจองชื่อนิติบุคคล และเรียงลงมาเรื่อย ๆ 3 ชื่อ
ถ้าชื่อแรกไปซ้ำกับบริษัทฯ อื่นท่านก็จะได้ชื่อที่อยู่ในลำดับถัดมา

2. ตราของนิติบุคคล
จัดเตรียมรูปแบบตรายาง ของบริษัทฯ หรือ ห้าง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้ตามใจชอบ
แต่มีข้อแม้ว่าห้ามมิให้มีลักษณะที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือเครื่องหมายราชการ
เช่น เครื่องหมายตราครุฑ ขนาด ไม่เล็ก หรือ ใหญ่เกินไป ตัวหนังสือ ชัดเจน อ่านง่าย
(เมื่อประทับกับแป้นหมึก) ตัวย่อ คำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด”, “บริษัทจำกัด” ห้ามใช้คำย่อ เป็น
หจก, บจก. คำในภาษาอังกฤษ สามารถย่อได้ เป็น Co.,Ltd.

3. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ปกติจะมีแบบพิมพ์วัตถุประสงค์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจที่เป็นแบบสำเร็จรูปอยู่แล้ว 22 ข้อ
โดยแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์สำหรับธุรกิจบริการ กับ ซื้อขายสินค้า
แต่ในการจดทะเบียน ทางบริษัทฯ จะต้องพิมพ์วัตถุประสงค์ ข้อที่ 23. ที่บริษัทฯ
จะต้องทำหรือกำลังทำอยู่เพิ่มเติมลงไปในแบบ ว. อีกด้วย เช่น รับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

4. สำนักงาน/ที่ตั้ง
ท่านสามารถใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ/ห้างฯ
1. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง เช่น ทะเบียนบ้าน
2. เช่าอาคาร เช่น สัญญาเช่า
3. เจ้าของยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่1. Financial Status Analysis and Performance Report.

Financial Statements Analysis benefit to administrative section and other related person such as investors, creditors, Government Institutes, including other interested person . The benefit of Financial Statements Analysis can be concluded as follows.

1. Use as the tools to explain Performance Report or Business Status both in the pass and present clearly.
2. Use as the tools to forecast Performance Report, Financial Status, and the changing of Financial Status in the future, including other effects on the business.
3. Use as the tools to analysis the problems of administrations, operations and other problems.
4. Use as the tools to estimate the administrations' operations, the efficiency of administration and objective achievement.
In conclusion, Financial Statements Analysis is an important tool for executive person, which use of estimate the business status, and know the efficiency of administration, to let the plan go on business strategy.

2. Provide Source of Investment Funds Services.
Credit services for business owner, provide source of investment funds.

สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
counter
Tel. 02-8323881, 08-63316195 Fax : 02-8323983
เช็คอีเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ Email : info@bsvaccountants.com
© 2008 Allright Reserved. BSVaccountants.com Web Design By Ns Design